نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
محمدرضا فرشاد

نام:محمدرضا فرشاد

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:دانشگاه هرمزگان
ایمیل:
زمینه همکاری:دبیر اجرایی همایش